Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (wnioski, skargi, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Podanie powinno zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby, od której pochodzi
  • jej adres
  • żądanie

a także

  • spełniać inne wymagania ustalone w przepisach szczególnych.

Podania należy nadsyłać na adres:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: info@udskior.gov.pl
fax: (0-22) 661-90-73

Można również składać je osobiście w siedzibie urzędu

  • w Punkcie Informacyjnym - pok. N041
  • w Kancelarii - pok. 3035

Kierowane do urzędu podania przekazywane są - w celu ich rozpatrzenia - do właściwych merytorycznie departamentów. Sprawy załatwiane są w kolejności wyznaczonej przez datę wpływu do urzędu kompletnej dokumentacji.

Szukaj sprawy

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2012-01-30, 11:26 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="36".
2012-01-25, 12:37 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="152".
2012-01-25, 12:33 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="53".
2012-01-25, 11:46 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="53".
2012-01-04, 09:29 Akonet_admin Zmieniono treść elementu o ID="36".