Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (wnioski, skargi, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Podanie powinno zawierać co najmniej:

a także

Podania należy nadsyłać na adres:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: info@kombatanci.gov.pl
fax: 22 250 52 00

Można również składać je osobiście w siedzibie urzędu

Kierowane do urzędu podania przekazywane są - w celu ich rozpatrzenia - do właściwych merytorycznie departamentów. Sprawy załatwiane są w kolejności wyznaczonej przez datę wpływu do urzędu kompletnej dokumentacji.

Szukaj sprawy