Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące zamówienia publiczne

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 


22.11.2018 r. 22.11.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 22.11.2018 r. - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wordicon large 22.11.2018 r. - Wykaz usług (załącznik nr 1)

wordicon large 22.11.2018 r. - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr  2)

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (załącznik nr  3)    

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (załącznik nr 4 )

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie braku wydania środka     zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr  5)

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego  (załącznik nr 6)

wordicon large 22.11.2018 r. -  Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji     administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego (załącznik nr 7 )

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr  8)

02.01.2019 r. - Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

04.01.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert


17.01.2019 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty